Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 24 Lucas 24 Tagalog: Ang Dating Biblia. Jetzt eBook herunterladen & mit Ihrem Tablet oder eBook Reader lesen. 19Datapuwa't iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na pinagbulaybulay sa kaniyang puso. Luke 2:4-7 NIV. In a manger (εν πατνηι — en phatnēi). What are some ways Christians can still give thanks in 2020? Ay tinanggap nga niya siya sa kaniyang mga bisig, at pinuri ang Dios, at nagsabi. The Birth of Jesus. Human translations with examples: sirach 2: 1 9, viewzoomaction. 2 At ipinahayag sa kaniya ng Espiritu Santo, na di niya makikita ang kamatayan, hanggang sa makita muna niya ang Cristo ng Panginoon. - Duration: 7:11. It includes a read and navigation friendly format of the texts. Luke 16 Tagalog (Filipino) Picture Bible - Duration: 7:52. 42 And when he was twelve years old, z they went up according to custom. How can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground? At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. LK 2:2 (And this taxing was … English Tagalog Albanian Bible - The Gospels II - Matthew, Mark, Luke & John: King James 1611 - Ang Biblia 1905 - Bibla Shqiptare 1884 (Parallel Bible Halseth English Book 2225) (English Edition) eBook: Truthbetold Ministry, Joern Andre Halseth, King James: Amazon.de: Kindle-Shop Na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao; 2 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. 2 Nang kasalukuyang mga pangulong saserdote si Anas at si Caifas, ay dumating ang salita ng Dios kay Juan, anak ni Zacarias, sa ilang. 3:29:25 . At pagdating niya sa oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Dios, at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. At nang makaraan ang walong araw upang tuliin siya, ay tinawag na JESUS ang kaniyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. Only here and Luke 2:12 in the N.T., but in Euripides, Aristotle, Hippocrates, Plutarch. 47At ang lahat ng sa kaniya'y nangakakarinig ay nagsisipanggilalas sa kaniyang katalinuhan at sa kaniyang mga sagot. 44Nguni't sa pagaakala nilang siya'y nasa kasamahan, ay nagsiyaon sila nang isang araw na paglalakbay; at hinahanap nila siya sa mga kamaganak at mga kakilala; 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. (This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria.) Showing page 1. • 24 At sila'y pinagpala ni Simeon, at sinabi sa kaniyang inang si Maria, Narito, ito ay itinalaga sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel; at pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang: 7 11 To Get the full list of Strongs: 25At narito, may isang lalake sa Jerusalem, na nagngangalang Simeon; at ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan, na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel: at sumasa kaniya ang Espiritu Santo. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. Işık … 1 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus, that all the world should be taxed. Why shouldn't we? • At siya'y napasa templo sa Espiritu: at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kaniyang mga magulang, upang sa kaniya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan. Luke 2:4-7. 42 41 Now w his parents went x to Jerusalem every year at y the Feast of the Passover. Oo at paglalampasanan ng isang tabak ang iyong sariling kaluluwa; upang mangahayag ang mga pagiisip ng maraming puso. Why did God choose Mary to be Jesus's mother? At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao. 6 Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Download the holy Bible in Tagalog on your phone! At sila'y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. 2 Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? 34At sila'y pinagpala ni Simeon, at sinabi sa kaniyang inang si Maria, Narito, ito ay itinalaga sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel; at pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang: 4 At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan … At nagsisiparoon taon-taon ang kaniyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng paskua. 20At nangagbalik ang mga pastor, na niluluwalhati at pinupuri ang Dios dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita, ayon sa sinabi sa kanila. What’s the test of loving one another? 46At nangyari, na nang makaraan ang tatlong araw, ay nangatagpuan nila siya sa templo, na nakaupo sa gitna ng mga guro, na sila'y pinakikinggan, at sila'y tinatanong: 50At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi. Luke 2:17. So all went to be enrolled, each to his own town. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! 8 And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. 26 What does mourn/wail mean when Jesus returns? At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao. Datapuwa't iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na pinagbulaybulay sa kaniyang puso. Do you ever feel lik… Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Again, they are a lesson for us. At nang siya'y may labindalawang taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan; 41 48 1 Nang panahon ding ngang yaon ay nangaroon ang ilan, na nagsipagsabi sa kaniya tungkol sa mga Galileo, na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. 7:52. The first witnesses to spread the good news of the Messiah. What are some Scriptures pertaining to Advent that I could read with my family? 30Sapagka't nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. 21 12 2 Now in those days a decree went out from Caesar Augustus, that a census be taken of all [] the inhabited earth. : 2 (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. Tagalog 1905 Luke 16. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. 49 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) MAT:2:1 MAT:22:17 LUK:3:1 ACT:11:28 ACT:25:11 ACT:25:21 PHL:4:22 MAT:24:14 MAK:16:15 ROM:1:8 MAK:14:9 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa … Contextual translation of "luke 2:1 28" into Tagalog. 47 3 So all went to be registered, everyone to his own city. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. Jesus Handed Over to Pontius Pilate - Then the whole multitude of them arose and led Him to Pilate. At upang maghandog ng hain alinsunod sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon, Dalawang batobato, o dalawang inakay ng kalapati. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. : 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 5 Lucas 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. 11Sapagka't ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon. 46 1 And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods. At sila'y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. 42At nang siya'y may labindalawang taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan; Now when the days of her purification according to the law of Moses were completed, The NIV and NAS have “their purification.” This means the baby’s and hers. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. 2. And why? • Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. Sign Up or Login. 0 Votes, Luke 2:16 Luke Perry, Autor von The Fifth Element [1997 film], bei LibraryThing Was Jesus being disobedient to His parents when He remained behind in Jerusalem after the Passover? There is no hint of want of hospitality. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. Tagalog Bible: Luke. eBook Shop: English Dutch Telugu Bible - The Gospels II - Matthew, Mark, Luke & John Parallel Bible Halseth English Bd.1686 von Truthbetold Ministry als Download. Trials and Tribulations are a part of all of our lives. Gospel: Luke 2:1-14. At pagdating niya sa oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Dios, at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. Tainted Pact Oracle, What Does Police Stand For, Kaboom Black Jalapeno Recipe, Pictures Related To Baisakhi, Exposed Aloe Vera Drink Benefits, Hazelwood School District Jobs, Car Subwoofer Ireland, The Chelsea Hotel London, " /> Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 24 Lucas 24 Tagalog: Ang Dating Biblia. Jetzt eBook herunterladen & mit Ihrem Tablet oder eBook Reader lesen. 19Datapuwa't iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na pinagbulaybulay sa kaniyang puso. Luke 2:4-7 NIV. In a manger (εν πατνηι — en phatnēi). What are some ways Christians can still give thanks in 2020? Ay tinanggap nga niya siya sa kaniyang mga bisig, at pinuri ang Dios, at nagsabi. The Birth of Jesus. Human translations with examples: sirach 2: 1 9, viewzoomaction. 2 At ipinahayag sa kaniya ng Espiritu Santo, na di niya makikita ang kamatayan, hanggang sa makita muna niya ang Cristo ng Panginoon. - Duration: 7:11. It includes a read and navigation friendly format of the texts. Luke 16 Tagalog (Filipino) Picture Bible - Duration: 7:52. 42 And when he was twelve years old, z they went up according to custom. How can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground? At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. LK 2:2 (And this taxing was … English Tagalog Albanian Bible - The Gospels II - Matthew, Mark, Luke & John: King James 1611 - Ang Biblia 1905 - Bibla Shqiptare 1884 (Parallel Bible Halseth English Book 2225) (English Edition) eBook: Truthbetold Ministry, Joern Andre Halseth, King James: Amazon.de: Kindle-Shop Na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao; 2 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. 2 Nang kasalukuyang mga pangulong saserdote si Anas at si Caifas, ay dumating ang salita ng Dios kay Juan, anak ni Zacarias, sa ilang. 3:29:25 . At pagdating niya sa oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Dios, at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. At nang makaraan ang walong araw upang tuliin siya, ay tinawag na JESUS ang kaniyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. Only here and Luke 2:12 in the N.T., but in Euripides, Aristotle, Hippocrates, Plutarch. 47At ang lahat ng sa kaniya'y nangakakarinig ay nagsisipanggilalas sa kaniyang katalinuhan at sa kaniyang mga sagot. 44Nguni't sa pagaakala nilang siya'y nasa kasamahan, ay nagsiyaon sila nang isang araw na paglalakbay; at hinahanap nila siya sa mga kamaganak at mga kakilala; 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. (This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria.) Showing page 1. • 24 At sila'y pinagpala ni Simeon, at sinabi sa kaniyang inang si Maria, Narito, ito ay itinalaga sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel; at pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang: 7 11 To Get the full list of Strongs: 25At narito, may isang lalake sa Jerusalem, na nagngangalang Simeon; at ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan, na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel: at sumasa kaniya ang Espiritu Santo. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. Işık … 1 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus, that all the world should be taxed. Why shouldn't we? • At siya'y napasa templo sa Espiritu: at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kaniyang mga magulang, upang sa kaniya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan. Luke 2:4-7. 42 41 Now w his parents went x to Jerusalem every year at y the Feast of the Passover. Oo at paglalampasanan ng isang tabak ang iyong sariling kaluluwa; upang mangahayag ang mga pagiisip ng maraming puso. Why did God choose Mary to be Jesus's mother? At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao. 6 Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Download the holy Bible in Tagalog on your phone! At sila'y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. 2 Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? 34At sila'y pinagpala ni Simeon, at sinabi sa kaniyang inang si Maria, Narito, ito ay itinalaga sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel; at pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang: 4 At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan … At nagsisiparoon taon-taon ang kaniyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng paskua. 20At nangagbalik ang mga pastor, na niluluwalhati at pinupuri ang Dios dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita, ayon sa sinabi sa kanila. What’s the test of loving one another? 46At nangyari, na nang makaraan ang tatlong araw, ay nangatagpuan nila siya sa templo, na nakaupo sa gitna ng mga guro, na sila'y pinakikinggan, at sila'y tinatanong: 50At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi. Luke 2:17. So all went to be enrolled, each to his own town. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! 8 And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. 26 What does mourn/wail mean when Jesus returns? At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao. Datapuwa't iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na pinagbulaybulay sa kaniyang puso. Do you ever feel lik… Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Again, they are a lesson for us. At nang siya'y may labindalawang taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan; 41 48 1 Nang panahon ding ngang yaon ay nangaroon ang ilan, na nagsipagsabi sa kaniya tungkol sa mga Galileo, na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. 7:52. The first witnesses to spread the good news of the Messiah. What are some Scriptures pertaining to Advent that I could read with my family? 30Sapagka't nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. 21 12 2 Now in those days a decree went out from Caesar Augustus, that a census be taken of all [] the inhabited earth. : 2 (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. Tagalog 1905 Luke 16. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. 49 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) MAT:2:1 MAT:22:17 LUK:3:1 ACT:11:28 ACT:25:11 ACT:25:21 PHL:4:22 MAT:24:14 MAK:16:15 ROM:1:8 MAK:14:9 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa … Contextual translation of "luke 2:1 28" into Tagalog. 47 3 So all went to be registered, everyone to his own city. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. Jesus Handed Over to Pontius Pilate - Then the whole multitude of them arose and led Him to Pilate. At upang maghandog ng hain alinsunod sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon, Dalawang batobato, o dalawang inakay ng kalapati. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. : 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 5 Lucas 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. 11Sapagka't ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon. 46 1 And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods. At sila'y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. 42At nang siya'y may labindalawang taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan; Now when the days of her purification according to the law of Moses were completed, The NIV and NAS have “their purification.” This means the baby’s and hers. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. 2. And why? • Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. Sign Up or Login. 0 Votes, Luke 2:16 Luke Perry, Autor von The Fifth Element [1997 film], bei LibraryThing Was Jesus being disobedient to His parents when He remained behind in Jerusalem after the Passover? There is no hint of want of hospitality. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. Tagalog Bible: Luke. eBook Shop: English Dutch Telugu Bible - The Gospels II - Matthew, Mark, Luke & John Parallel Bible Halseth English Bd.1686 von Truthbetold Ministry als Download. Trials and Tribulations are a part of all of our lives. Gospel: Luke 2:1-14. At pagdating niya sa oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Dios, at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. Tainted Pact Oracle, What Does Police Stand For, Kaboom Black Jalapeno Recipe, Pictures Related To Baisakhi, Exposed Aloe Vera Drink Benefits, Hazelwood School District Jobs, Car Subwoofer Ireland, The Chelsea Hotel London, " /> Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 24 Lucas 24 Tagalog: Ang Dating Biblia. Jetzt eBook herunterladen & mit Ihrem Tablet oder eBook Reader lesen. 19Datapuwa't iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na pinagbulaybulay sa kaniyang puso. Luke 2:4-7 NIV. In a manger (εν πατνηι — en phatnēi). What are some ways Christians can still give thanks in 2020? Ay tinanggap nga niya siya sa kaniyang mga bisig, at pinuri ang Dios, at nagsabi. The Birth of Jesus. Human translations with examples: sirach 2: 1 9, viewzoomaction. 2 At ipinahayag sa kaniya ng Espiritu Santo, na di niya makikita ang kamatayan, hanggang sa makita muna niya ang Cristo ng Panginoon. - Duration: 7:11. It includes a read and navigation friendly format of the texts. Luke 16 Tagalog (Filipino) Picture Bible - Duration: 7:52. 42 And when he was twelve years old, z they went up according to custom. How can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground? At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. LK 2:2 (And this taxing was … English Tagalog Albanian Bible - The Gospels II - Matthew, Mark, Luke & John: King James 1611 - Ang Biblia 1905 - Bibla Shqiptare 1884 (Parallel Bible Halseth English Book 2225) (English Edition) eBook: Truthbetold Ministry, Joern Andre Halseth, King James: Amazon.de: Kindle-Shop Na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao; 2 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. 2 Nang kasalukuyang mga pangulong saserdote si Anas at si Caifas, ay dumating ang salita ng Dios kay Juan, anak ni Zacarias, sa ilang. 3:29:25 . At pagdating niya sa oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Dios, at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. At nang makaraan ang walong araw upang tuliin siya, ay tinawag na JESUS ang kaniyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. Only here and Luke 2:12 in the N.T., but in Euripides, Aristotle, Hippocrates, Plutarch. 47At ang lahat ng sa kaniya'y nangakakarinig ay nagsisipanggilalas sa kaniyang katalinuhan at sa kaniyang mga sagot. 44Nguni't sa pagaakala nilang siya'y nasa kasamahan, ay nagsiyaon sila nang isang araw na paglalakbay; at hinahanap nila siya sa mga kamaganak at mga kakilala; 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. (This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria.) Showing page 1. • 24 At sila'y pinagpala ni Simeon, at sinabi sa kaniyang inang si Maria, Narito, ito ay itinalaga sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel; at pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang: 7 11 To Get the full list of Strongs: 25At narito, may isang lalake sa Jerusalem, na nagngangalang Simeon; at ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan, na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel: at sumasa kaniya ang Espiritu Santo. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. Işık … 1 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus, that all the world should be taxed. Why shouldn't we? • At siya'y napasa templo sa Espiritu: at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kaniyang mga magulang, upang sa kaniya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan. Luke 2:4-7. 42 41 Now w his parents went x to Jerusalem every year at y the Feast of the Passover. Oo at paglalampasanan ng isang tabak ang iyong sariling kaluluwa; upang mangahayag ang mga pagiisip ng maraming puso. Why did God choose Mary to be Jesus's mother? At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao. 6 Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Download the holy Bible in Tagalog on your phone! At sila'y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. 2 Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? 34At sila'y pinagpala ni Simeon, at sinabi sa kaniyang inang si Maria, Narito, ito ay itinalaga sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel; at pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang: 4 At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan … At nagsisiparoon taon-taon ang kaniyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng paskua. 20At nangagbalik ang mga pastor, na niluluwalhati at pinupuri ang Dios dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita, ayon sa sinabi sa kanila. What’s the test of loving one another? 46At nangyari, na nang makaraan ang tatlong araw, ay nangatagpuan nila siya sa templo, na nakaupo sa gitna ng mga guro, na sila'y pinakikinggan, at sila'y tinatanong: 50At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi. Luke 2:17. So all went to be enrolled, each to his own town. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! 8 And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. 26 What does mourn/wail mean when Jesus returns? At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao. Datapuwa't iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na pinagbulaybulay sa kaniyang puso. Do you ever feel lik… Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Again, they are a lesson for us. At nang siya'y may labindalawang taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan; 41 48 1 Nang panahon ding ngang yaon ay nangaroon ang ilan, na nagsipagsabi sa kaniya tungkol sa mga Galileo, na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. 7:52. The first witnesses to spread the good news of the Messiah. What are some Scriptures pertaining to Advent that I could read with my family? 30Sapagka't nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. 21 12 2 Now in those days a decree went out from Caesar Augustus, that a census be taken of all [] the inhabited earth. : 2 (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. Tagalog 1905 Luke 16. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. 49 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) MAT:2:1 MAT:22:17 LUK:3:1 ACT:11:28 ACT:25:11 ACT:25:21 PHL:4:22 MAT:24:14 MAK:16:15 ROM:1:8 MAK:14:9 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa … Contextual translation of "luke 2:1 28" into Tagalog. 47 3 So all went to be registered, everyone to his own city. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. Jesus Handed Over to Pontius Pilate - Then the whole multitude of them arose and led Him to Pilate. At upang maghandog ng hain alinsunod sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon, Dalawang batobato, o dalawang inakay ng kalapati. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. : 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 5 Lucas 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. 11Sapagka't ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon. 46 1 And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods. At sila'y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. 42At nang siya'y may labindalawang taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan; Now when the days of her purification according to the law of Moses were completed, The NIV and NAS have “their purification.” This means the baby’s and hers. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. 2. And why? • Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. Sign Up or Login. 0 Votes, Luke 2:16 Luke Perry, Autor von The Fifth Element [1997 film], bei LibraryThing Was Jesus being disobedient to His parents when He remained behind in Jerusalem after the Passover? There is no hint of want of hospitality. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. Tagalog Bible: Luke. eBook Shop: English Dutch Telugu Bible - The Gospels II - Matthew, Mark, Luke & John Parallel Bible Halseth English Bd.1686 von Truthbetold Ministry als Download. Trials and Tribulations are a part of all of our lives. Gospel: Luke 2:1-14. At pagdating niya sa oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Dios, at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. Tainted Pact Oracle, What Does Police Stand For, Kaboom Black Jalapeno Recipe, Pictures Related To Baisakhi, Exposed Aloe Vera Drink Benefits, Hazelwood School District Jobs, Car Subwoofer Ireland, The Chelsea Hotel London, " />

luke 2 tagalog

At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit, na nangagpupuri sa Dios, at nangagsasabi: 14 Nguni't sa pagaakala nilang siya'y nasa kasamahan, ay nagsiyaon sila nang isang araw na paglalakbay; at hinahanap nila siya sa mga kamaganak at mga kakilala; There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Does Luke 2:21-24 prove that the law is more than just the Ten Commandments? 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. Jesus Handed Over to Pontius Pilate - Then the whole multitude of them arose and led Him to Pilate. 36At naroroon din naman si Ana, na isang propetisa, anak na babae ni Fanuel, sa angkan ni Aser, (siya'y lubhang matanda na, at may pitong taong nakisama sa kaniyang asawa mula sa kaniyang kadalagahan, 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. 13 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, . Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 1 Lucas 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 28:27b-28a, NIV). 22At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem, upang iharap siya sa Panginoon 3 And everyone went to their own town to register. Luke 2:4-7. At nangagbalik ang mga pastor, na niluluwalhati at pinupuri ang Dios dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita, ayon sa sinabi sa kanila. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Joseph or Mary? At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon, at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. 27 Search Query: luke. A Biblical Response on Race | Sermon by Tony Evans - … lucas; May be synonymous with: English: English: luke; saint luke; st. luke (New Testament) the Apostle closely associated with St. Paul and traditionally assumed to be the author of the third Gospel. This was the first enrollment, when Quirinius was governor of Syria. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi. : 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. 52At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao. The Old Testament prophets were familiar with trials and tribulation, and how God used these things in life to accomplish his purposes. 2 In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. 30 luke; gospel according to luke; gospel of luke. Christ Born of Mary (). In a crib in a stall whether in a cave (Justin Martyr) or connected with the inn we do not know. AndG1161 it came to passG1096 inG1722 thoseG1565 days,G2250 that there went outG1831 a decreeG1378 fromG3844 CaesarG2541 Augustus,G828 that allG3956 the worldG3625 should be taxedG583. At sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako hinahanap? • • 45At nang di nila siya matagpuan, ay nagsipagbalik sila sa Jerusalem, na hinahanap siya. At naroroon din naman si Ana, na isang propetisa, anak na babae ni Fanuel, sa angkan ni Aser, (siya'y lubhang matanda na, at may pitong taong nakisama sa kaniyang asawa mula sa kaniyang kadalagahan, 2 (This was the first census that took place while # 2:2 Or This census took place before Quirinius was governor of Syria.) Luke 4:28-30 - Bible Search: Jesus Goes Unseen: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 4:28-30. 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. 24At upang maghandog ng hain alinsunod sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon, Dalawang batobato, o dalawang inakay ng kalapati. (03) The Holy Bible: LUKE Chapter 1 - 24 (Tagalog Audio) - Duration: 3:29:25. 10At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot; sapagka't narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasa buong bayan: : 2 (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. 1 Votes, Luke 2:11 Can Satan injure God’s children or not? Luke 6 Jesus Is Lord of the Sabbath. The cattle may have been out … At nang makaraan ang walong araw upang tuliin siya, ay tinawag na JESUS ang kaniyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. - Duration: 7:11. Lucas 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. 20 At lumusong siyang kasama nila, at napasa Nazaret; at napasakop sa kanila: at iniingatan ng kaniyang ina sa kaniyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. At nagsisiparoon taon-taon ang kaniyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng paskua. 16 Amazing Testimony with Passion of the Christ Actor! What is the City of David, where Jesus was born? And it holds a total of 23,137 references linking up all the books, chapters and verses. Luke 13 Repent or Perish. Luke pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. 51 Işık … What’s wrong with loving the world? Luke 2. At nang kanilang maganap na ang mga araw, sa pagbalik nila, ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem; at di nalalaman ng kaniyang mga magulang; 3 And all went to be taxed, every one into his own city. 13At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit, na nangagpupuri sa Dios, at nangagsasabi: 14Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at tingnan natin itong nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. Grain must be ground to make bread…” (Isa. 32 At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. 35 1 At nangyari, sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo, at ipinangangaral ang evangelio, na nagsilapit sa kaniya ang mga saserdote, at ang mga eskriba pati ng matatanda; 2 At sila'y nangagsalita, na nangagsasabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin: Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? At nang siya'y mangakita nila, ay nangagtaka sila; at sinabi sa kaniya ng kaniyang ina, Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? 9At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila: at sila'y totoong nangatakot. 2. Found 219 sentences matching phrase "Luke".Found in 1 ms. Luke 2:22. Frequent in medical works. 3 Luke 20 The Authority of Jesus Challenged. 1 3 At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, Hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David, … Luke 2:8-12 English Standard Version (ESV) The Shepherds and the Angels. At sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako hinahanap? 34 Human translations with examples: luke, luka, lucio, tanga, lucas 13, kain puke, ah si luke, murag korek. 2 At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, Inaakala baga ninyo na ang mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kay sa lahat ng mga Galileo, dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila: at sila'y totoong nangatakot. At nang di nila siya matagpuan, ay nagsipagbalik sila sa Jerusalem, na hinahanap siya. When they saw Jesus Christ, they could not help but keep silent about Him. 39 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 24 Lucas 24 Tagalog: Ang Dating Biblia. Jetzt eBook herunterladen & mit Ihrem Tablet oder eBook Reader lesen. 19Datapuwa't iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na pinagbulaybulay sa kaniyang puso. Luke 2:4-7 NIV. In a manger (εν πατνηι — en phatnēi). What are some ways Christians can still give thanks in 2020? Ay tinanggap nga niya siya sa kaniyang mga bisig, at pinuri ang Dios, at nagsabi. The Birth of Jesus. Human translations with examples: sirach 2: 1 9, viewzoomaction. 2 At ipinahayag sa kaniya ng Espiritu Santo, na di niya makikita ang kamatayan, hanggang sa makita muna niya ang Cristo ng Panginoon. - Duration: 7:11. It includes a read and navigation friendly format of the texts. Luke 16 Tagalog (Filipino) Picture Bible - Duration: 7:52. 42 And when he was twelve years old, z they went up according to custom. How can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground? At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. LK 2:2 (And this taxing was … English Tagalog Albanian Bible - The Gospels II - Matthew, Mark, Luke & John: King James 1611 - Ang Biblia 1905 - Bibla Shqiptare 1884 (Parallel Bible Halseth English Book 2225) (English Edition) eBook: Truthbetold Ministry, Joern Andre Halseth, King James: Amazon.de: Kindle-Shop Na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao; 2 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. 2 Nang kasalukuyang mga pangulong saserdote si Anas at si Caifas, ay dumating ang salita ng Dios kay Juan, anak ni Zacarias, sa ilang. 3:29:25 . At pagdating niya sa oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Dios, at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. At nang makaraan ang walong araw upang tuliin siya, ay tinawag na JESUS ang kaniyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. Only here and Luke 2:12 in the N.T., but in Euripides, Aristotle, Hippocrates, Plutarch. 47At ang lahat ng sa kaniya'y nangakakarinig ay nagsisipanggilalas sa kaniyang katalinuhan at sa kaniyang mga sagot. 44Nguni't sa pagaakala nilang siya'y nasa kasamahan, ay nagsiyaon sila nang isang araw na paglalakbay; at hinahanap nila siya sa mga kamaganak at mga kakilala; 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. (This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria.) Showing page 1. • 24 At sila'y pinagpala ni Simeon, at sinabi sa kaniyang inang si Maria, Narito, ito ay itinalaga sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel; at pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang: 7 11 To Get the full list of Strongs: 25At narito, may isang lalake sa Jerusalem, na nagngangalang Simeon; at ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan, na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel: at sumasa kaniya ang Espiritu Santo. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. Işık … 1 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus, that all the world should be taxed. Why shouldn't we? • At siya'y napasa templo sa Espiritu: at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kaniyang mga magulang, upang sa kaniya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan. Luke 2:4-7. 42 41 Now w his parents went x to Jerusalem every year at y the Feast of the Passover. Oo at paglalampasanan ng isang tabak ang iyong sariling kaluluwa; upang mangahayag ang mga pagiisip ng maraming puso. Why did God choose Mary to be Jesus's mother? At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao. 6 Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Download the holy Bible in Tagalog on your phone! At sila'y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. 2 Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? 34At sila'y pinagpala ni Simeon, at sinabi sa kaniyang inang si Maria, Narito, ito ay itinalaga sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel; at pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang: 4 At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan … At nagsisiparoon taon-taon ang kaniyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng paskua. 20At nangagbalik ang mga pastor, na niluluwalhati at pinupuri ang Dios dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita, ayon sa sinabi sa kanila. What’s the test of loving one another? 46At nangyari, na nang makaraan ang tatlong araw, ay nangatagpuan nila siya sa templo, na nakaupo sa gitna ng mga guro, na sila'y pinakikinggan, at sila'y tinatanong: 50At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi. Luke 2:17. So all went to be enrolled, each to his own town. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! 8 And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. 26 What does mourn/wail mean when Jesus returns? At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao. Datapuwa't iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na pinagbulaybulay sa kaniyang puso. Do you ever feel lik… Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Again, they are a lesson for us. At nang siya'y may labindalawang taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan; 41 48 1 Nang panahon ding ngang yaon ay nangaroon ang ilan, na nagsipagsabi sa kaniya tungkol sa mga Galileo, na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. 7:52. The first witnesses to spread the good news of the Messiah. What are some Scriptures pertaining to Advent that I could read with my family? 30Sapagka't nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. 21 12 2 Now in those days a decree went out from Caesar Augustus, that a census be taken of all [] the inhabited earth. : 2 (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. Tagalog 1905 Luke 16. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. 49 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) MAT:2:1 MAT:22:17 LUK:3:1 ACT:11:28 ACT:25:11 ACT:25:21 PHL:4:22 MAT:24:14 MAK:16:15 ROM:1:8 MAK:14:9 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa … Contextual translation of "luke 2:1 28" into Tagalog. 47 3 So all went to be registered, everyone to his own city. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. Jesus Handed Over to Pontius Pilate - Then the whole multitude of them arose and led Him to Pilate. At upang maghandog ng hain alinsunod sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon, Dalawang batobato, o dalawang inakay ng kalapati. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. : 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 5 Lucas 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. 11Sapagka't ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon. 46 1 And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods. At sila'y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. 42At nang siya'y may labindalawang taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan; Now when the days of her purification according to the law of Moses were completed, The NIV and NAS have “their purification.” This means the baby’s and hers. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. 2. And why? • Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. Sign Up or Login. 0 Votes, Luke 2:16 Luke Perry, Autor von The Fifth Element [1997 film], bei LibraryThing Was Jesus being disobedient to His parents when He remained behind in Jerusalem after the Passover? There is no hint of want of hospitality. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. Tagalog Bible: Luke. eBook Shop: English Dutch Telugu Bible - The Gospels II - Matthew, Mark, Luke & John Parallel Bible Halseth English Bd.1686 von Truthbetold Ministry als Download. Trials and Tribulations are a part of all of our lives. Gospel: Luke 2:1-14. At pagdating niya sa oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Dios, at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem.

Tainted Pact Oracle, What Does Police Stand For, Kaboom Black Jalapeno Recipe, Pictures Related To Baisakhi, Exposed Aloe Vera Drink Benefits, Hazelwood School District Jobs, Car Subwoofer Ireland, The Chelsea Hotel London,

Share This:

Tags:

Categories: